"യാത്രമൊഴി"

ഒരു പുതുവര്‍ഷ സമയത്ത് ഡല്‍ഹിയിലെ കേരളക്ലബ്ബില്‍ വായിച്ചതാണ് ആ സമയം സത്യത്തില്‍ ചുള്ളിക്കാടിനെ മറന്നു പോയ് എങ്കിലും പിന്നെ പേര്‍ മാറ്റാന്‍ നിന്നില്ല. ഇത് മഞ്ഞ് താമരയില്‍ പോസ്റ്റാന്‍ ഒരേ ഒരു കാരാണം ജീവിതത്തിന്റെ എതോ നിര്‍ഭാഗ്യം മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും കൂട്ടു നഷ്ടപെട്ട രമേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് .