ഇവിടെയാണെന്റെ താമസം കവിതയാണെന്റെ മേൽ വിലാസം ചിരികൊണ്ട് മതിൽ പൊളിച്ചു . വെളിയിലുള്ള ലോകത്തെ പുറത്താക്കി അകത്തായ നമ്മളെന്നോ പുറത്തായ നമ്മളെന്നോ പേടിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന്റെ അറ്റമില്ലാത്ത മുറികളിൽ എന്റെ പ്രണയം ഉറങ്ങാൻ വിളിക്കുന്നു മരണത്തിലേക്കുണരുന്ന പ്രണയത്തിനെ ‘ഉണരരുതിന്നിയുറങ്ങിടേണ’ മെന്നൊരു കവിവാക്കി ലലിഞ്ഞു പോവാൻ