പരിഭാഷകളില്ലാത്ത എന്തൊ ഒന്ന്

കാറ്റായിരുന്നു..
.................
പോറ്റിയിരുന്നത്
മാനമായിരുന്നു
നീറ്റിയിരുന്നത്
കാമമായിരുന്നു
മാറ്റിയിരുന്നത്
കാലമായിരുന്നു
എന്നൊക്കെപറഞ്ഞാവും
നീയെന്നെ തൊട്ടറിയുക
ഉയിരായിരുന്നു..
................
ഉണർവ്വിലല്ലയൊ
വഴികളൊക്കെയും
കരളിലൊപ്പമായ്
അഴിമുഖങ്ങളിൽ
ഉശിരിനൊപ്പമായ്
മൊഴിപടർത്തിയും
നീറ്റുനോവിലായ്
മിഴിനനച്ചവൻ
അലയുമെപ്പൊഴും
ഉലഞ്ഞമണ്ണിലായ്
കവിതയായ്പെയ്തുറഞ്ഞു
ചൊന്നു നീ
കനലായിരുന്നു..
................
വേണ്ടതൊക്കെയും അറിയുമായിരുന്നു
വേണ്ടാവഴിയിലൂടെലയുമായിരുന്നു
വേഗമൊക്കെയുമളന്നുകൂട്ടിയോൻ
വേഴ്ചവാഴ്ചകളളന്നു ചുറ്റുമായ്
മതി
ഇനി നമുക്ക് കാര്യം പറയാം
എത്രയൊക്കെ കൂടെ നടന്നിട്ടും
നീ കണ്ടെത്താത്ത ഒന്നുണ്ടെന്നിൽ
അത് തന്നെയാണ്‌ ഞാനും തേടുന്നത്.